Schoolraad

Recent werd in onze school de schoolraad opnieuw samengesteld.  Deze raad omvat, overeenkom­stig de decretale bepalingen, drie representatieve geledingen ( met name het personeel, de ouders en de lokale gemeenschap ) die participeren aan en nadenk­en over het lokale schoolbeleid.

De ouders maken deel uit van de ouderraad; de leerkrachten zijn in actieve dienst. Indien er meer kandidaten zijn dan te begeven 3 ambten per geleding worden er verkiezingen ingelegd voor de geleding ouders en leerkrachten. Leden van de lokale geleding worden via voordracht aangesteld.

De schoolraad, voor vier jaar verkozen, vergadert minstens driemaal per jaar over een aantal materies, waarvoor hij informatierecht, respectievelijk advies-, overleg- of beslissingsbevoegdheid heeft en naar consensus streeft (zie ook huishoudelijk reglement schoolraad).

De samenstelling ervan, voor de periode 2021-2025, ziet eruit als volgt:

 

voorzitter:

  • Veerle  Van den Abeele

personeel:

  • Anja Boelaert
  • Hilde Henderickx
  • Nathalie De Smedt

ouders:

  • Bart Van Vaerenberg
  • Els Meeussen
  • Annelies De Kegel

 

lokale gemeenschap:

  • Veerle Van den Abeele
  • Monique De Moor
  • Ann De Kegel

De directeur is van rechtswege aanwezig met raadgevende stem.

Reacties zijn gesloten.